Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.95 55.70 56.15 55.90
RSS 2 55.35 55.10 55.55 55.30
RSS 3 54.80 54.55 55.00 54.75
RSS 4 54.50 54.25 54.70 54.45
RSS 5 54.05 53.80 54.25 54.00
STR STR 5L 48.00 47.75 48.20 47.95
STR 5 46.10 45.85 46.30 46.05
STR 10 45.40 45.15 45.60 45.35
STR 20 45.00 44.75 45.20 44.95
Concentrated Latex * 34.80 34.55 35.00 34.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác