Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG)
Thailand RSS 3 Tháng 2/2015 170.0
STR 20 Tháng 2/2015 153.0
Indonesia SIR 20 Tháng 2/2015 171.6
Malaysia SMR 20 Tháng 2/2015 148.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác