Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2014 Giao tháng 6. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 67.10 66.85 67.30 67.05
RSS 2 66.50 66.25 66.70 66.45
RSS 3 65.95 65.70 66.15 65.90
RSS 4 65.65 65.40 65.85 65.60
RSS 5 65.20 64.95 65.40 65.15
STR STR 5L 58.40 58.15 58.60 58.35
STR 5 56.50 56.25 56.70 56.45
STR 10 55.80 55.55 56.00 55.75
STR 20 55.40 55.15 55.60 55.35
Concentrated Latex * 45.90 45.65 46.10 45.85

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác