Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 53.45 53.20 53.65 53.40
RSS 2 52.85 52.60 53.05 52.80
RSS 3 52.30 52.05 52.50 52.25
RSS 4 52.00 51.75 52.20 51.95
RSS 5 51.55 51.30 51.75 51.50
STR STR 5L 51.40 51.15 51.60 51.35
STR 5 49.50 49.25 49.70 49.45
STR 10 48.80 48.55 49.00 48.75
STR 20 48.40 48.15 48.60 48.35
Concentrated Latex * 39.55 39.30 39.75 39.50

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác