Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Gia Lai

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Bình Phước

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Đồng Nai

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Bình Dương

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Tây Ninh

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Kon Tum

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Đắk Lắk

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Đắk Nông

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Quảng Trị

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

39100

VNĐ

Quảng Bình

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Gia Lai

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Bình Phước

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Đồng Nai

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Bình Dương

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Tây Ninh

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Kon Tum

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Đắk Lắk

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Đắk Nông

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Quảng Trị

12/03/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Quảng Bình

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Gia Lai

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Bình Phước

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Đồng Nai

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Bình Dương

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Tây Ninh

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Kon Tum

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Đắk Lắk

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Đắk Nông

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Quảng Trị

12/03/2014

Cao su SVR3L

38700

VNĐ

Quảng Bình

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Gia Lai

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Bình Phước

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Đồng Nai

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Bình Dương

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Tây Ninh

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Kon Tum

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Đắk Lắk

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Đắk Nông

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Quảng Trị

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Quảng Bình

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Bình Thuận

12/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

341-345

VNĐ

Phú Yên

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Gia Lai

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Bình Phước

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Đồng Nai

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Bình Dương

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Tây Ninh

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Kon Tum

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Đắk Lắk

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Đắk Nông

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Quảng Trị

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Quảng Bình

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Bình Thuận

12/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-15000

VNĐ

Phú Yên

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Gia Lai

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Bình Phước

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Đồng Nai

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Bình Dương

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Tây Ninh

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Kon Tum

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Đắk Lắk

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Đắk Nông

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Quảng Trị

12/03/2014

Mủ cao su RSS3

235

YÊN

Quảng Bình

12/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác