Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.45 54.20 54.65 54.40
RSS 2 53.85 53.60 54.05 53.80
RSS 3 53.30 53.05 53.50 53.25
RSS 4 53.00 52.75 53.20 52.95
RSS 5 52.55 52.30 52.75 52.50
STR STR 5L 52.40 52.15 52.60 52.35
STR 5 50.50 50.25 50.70 50.45
STR 10 49.80 49.55 50.00 49.75
STR 20 49.40 49.15 49.60 49.35
Concentrated Latex * 39.55 39.30 39.75 39.50

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác