Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2014 Giao tháng 6. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 68.20 67.95 68.40 68.15
RSS 2 67.60 67.35 67.80 67.55
RSS 3 67.05 66.80 67.25 67.00
RSS 4 66.75 66.50 66.95 66.70
RSS 5 66.30 66.05 66.50 66.25
STR STR 5L 58.90 58.65 59.10 58.85
STR 5 57.00 56.75 57.20 56.95
STR 10 56.30 56.05 56.50 56.25
STR 20 55.90 55.65 56.10 55.85
Concentrated Latex * 46.40 46.15 46.60 46.35

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác