Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng 4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.30 62.05 62.50 62.25
RSS 2 61.70 61.45 61.90 61.65
RSS 3 61.15 60.90 61.35 61.10
RSS 4 60.85 60.60 61.05 60.80
RSS 5 60.40 60.15 60.60 60.35
STR STR 5L 51.95 51.70 52.15 51.90
STR 5 50.05 49.80 50.25 50.00
STR 10 49.35 49.10 49.55 49.30
STR 20 48.95 48.70 49.15 48.90
Concentrated Latex * 36.45 36.20 36.65 36.40

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác