Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.35 59.10 59.55 59.30
RSS 2 58.75 58.50 58.95 58.70
RSS 3 58.20 57.95 58.40 58.15
RSS 4 57.90 57.65 58.10 57.85
RSS 5 57.45 57.20 57.65 57.40
STR STR 5L 56.15 55.90 56.35 56.10
STR 5 54.25 54.00 54.45 54.20
STR 10 53.55 53.30 53.75 53.50
STR 20 53.15 52.90 53.35 53.10
Concentrated Latex * 43.35 43.10 43.55 43.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác