Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 52.65 52.40 52.85 52.60
RSS 2 52.05 51.80 52.25 52.00
RSS 3 51.50 51.25 51.70 51.45
RSS 4 51.20 50.95 51.40 51.15
RSS 5 50.75 50.50 50.95 50.70
STR STR 5L 50.90 50.65 51.10 50.85
STR 5 49.00 48.75 49.20 48.95
STR 10 48.30 48.05 48.50 48.25
STR 20 47.90 47.65 48.10 47.85
Concentrated Latex * 39.05 38.80 39.25 39.00

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác