Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.75 63.50 63.95 63.70
RSS 2 63.15 62.90 63.35 63.10
RSS 3 62.60 62.35 62.80 62.55
RSS 4 62.30 62.05 62.50 62.25
RSS 5 61.85 61.60 62.05 61.80
STR STR 5L 62.70 62.45 62.90 62.65
STR 5 52.70 52.45 52.90 52.65
STR 10 63.75 63.50 63.95 63.70
STR 20 63.15 62.90 63.35 63.10
Concentrated Latex * 41.60 41.35 41.80 41.55

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác