Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.05 56.80 57.25 57.00
RSS 2 56.45 56.20 56.65 56.40
RSS 3 55.90 55.65 56.10 55.85
RSS 4 55.60 55.35 55.80 55.55
RSS 5 55.15 54.90 55.35 55.10
STR STR 5L 54.70 54.45 54.90 54.65
STR 5 52.80 52.55 53.00 52.75
STR 10 52.10 51.85 52.30 52.05
STR 20 51.70 51.45 51.90 51.65
Concentrated Latex * 41.10 40.85 41.30 41.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác