Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.65 57.40 57.85 57.60
RSS 2 57.05 56.80 57.25 57.00
RSS 3 56.50 56.25 56.70 56.45
RSS 4 56.20 55.95 56.40 56.15
RSS 5 55.75 55.50 55.95 55.70
STR STR 5L 55.00 54.75 55.20 54.95
STR 5 53.10 52.85 53.30 53.05
STR 10 52.40 52.15 52.60 52.35
STR 20 52.00 51.75 52.20 51.95
Concentrated Latex * 41.35 41.10 41.55 41.30

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác