Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.40 56.15 56.60 56.35
RSS 2 55.80 55.55 56.00 55.75
RSS 3 55.25 55.00 55.45 55.20
RSS 4 54.95 54.70 55.15 54.90
RSS 5 54.50 54.25 54.70 54.45
STR STR 5L 53.75 53.50 53.95 53.70
STR 5 51.85 51.60 52.05 51.80
STR 10 51.15 50.90 51.35 51.10
STR 20 50.75 50.50 50.95 50.70
Concentrated Latex * 41.10 40.85 41.30 41.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác