Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

75.65

75.40

75.85

75.60

RSS 2

75.05

74.80

75.25

75.00

RSS 3

74.50

74.25

74.70

74.45

RSS 4

74.20

73.95

74.40

74.15

RSS 5

73.75

73.50

73.95

73.70

STR

STR 5L

66.45

66.20

66.65

66.40

STR 5

64.55

64.30

64.75

64.50

STR 10

63.85

63.60

64.05

63.80

STR 20

63.45

63.20

63.65

63.40

Concentrated Latex *

49.70

49.45

49.90

49.65

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác