Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,600 -100
Zhejiang (East China) 13,400-13,700 -50
Shanghai(East China) 13,500 -150
Tianjin (North China) 13,500-13,600 -100
Yunnan (Southwest China) 13,000 -100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,500-13,600 -150
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,000 -100
Shanghai(East China) 12,700-12,800 -150
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000-15,100 (with 17% VAT included) -100
Shandong (North China) 13,600 (no tax)
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-13,800 (no tax)
Shanghai(East China) 14,000-14,100 (with 13% VAT included) -150
Shandong (North China) 13,600-13,700 (no tax)
Zhejiang (East China) 14,300 (with 13% VAT included)
Guangdong (South China) 14,000 -14,200 (with 13% VAT included) -100
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,040-2,060 -10
STR20 1,720-1,750 -15
RSS3 Composite 1,730-1,750 -10
Malaysia SMR20 1,720-1,750 -10
SMR20 Composite 1,720-1,740 -10
Indonesia SIR20 1,680-1,700 -10
SIR20 Composite 1,700-1,720 -10
Vietnam SVR3L 1,850-2,010
SVR10
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,000-2,020 +5
STR20 1,650-1,680 -15
STR20 Composite 1,700-1,720 -10
Malaysia SMR20 1,650-1,680 -10
SMR20 Composite 1,700-1,720
Indonesia SIR20 1,620-1,650
SIR20 Composite 2,040-2,060 -10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác