Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

73.45

73.20

73.65

73.40

RSS 2

72.85

72.60

73.05

72.80

RSS 3

72.30

72.05

72.50

72.25

RSS 4

72.00

71.75

72.20

71.95

RSS 5

71.55

71.30

71.75

71.50

STR

STR 5L

64.80

64.55

65.00

64.75

STR 5

62.90

62.65

63.10

62.85

STR 10

62.20

61.95

62.40

62.15

STR 20

61.80

61.55

62.00

61.75

Concentrated Latex *

48.10

47.85

48.30

48.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác