Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 67.80 67.55 68.00 67.75
RSS 2 67.20 66.95 67.40 67.15
RSS 3 66.65 66.40 66.85 66.60
RSS 4 66.35 66.10 66.55 66.30
RSS 5 65.90 65.65 66.10 65.85
STR STR 5L 58.35 58.10 58.55 58.30
STR 5 56.45 56.20 56.65 56.40
STR 10 55.75 55.50 55.95 55.70
STR 20 55.35 55.10 55.55 55.30
Concentrated Latex * 46.65 46.40 46.85 46.60

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác