Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.95 63.70 64.15 63.90
RSS 2 63.35 63.10 63.55 63.30
RSS 3 62.80 62.55 63.00 62.75
RSS 4 62.50 62.25 62.70 62.45
RSS 5 62.05 61.80 62.25 62.00
STR STR 5L 56.95 56.70 57.15 56.90
STR 5 55.05 54.80 55.25 55.00
STR 10 54.35 54.10 54.55 54.30
STR 20 53.95 53.70 54.15 53.90
Concentrated Latex * 45.20 44.95 45.40 45.15

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác