VRG vừa ban hành chủ trương thay đổi mật độ, khoảng cách cao su tái canh trồng mới cho mục tiêu xen canh cây trồng khác tăng hiệu quả sử dụng đất.tai canh

Theo đó chuyển từ hàng đơn sang hàng kép hoặc hàng 3 cho mục tiêu xen canh cây ngắn ngày dưới tán cao su trong thời kỳ KTCB hoặc cây dài ngày cho cả chu kỳ cây cao su.

Yêu cầu về mật độ tối thiểu cây cao su trên các diện tích chuyển đổi 500 cây/ha. Riêng đối với các diện tích thuận lợi cho thâm canh cây trồng xen cà phê hoặc cây trồng khác (gần nguồn nước tưới, thổ nhưỡng phù hợp) tại khu vực Tây Nguyên có thể trồng mật độ 400 cây/ha. Các loại cây trồng xen là các loại cây nông nghiệp theo Quy trình kỹ thuật 2012, trừ cây khoai mì, các loại cây dược liệu, cây công nghiệp và lâm nghiệp.

Theo Tạp chí Cao su VN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác