Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.25 57.00 57.45 57.20
RSS 2 56.65 56.40 56.85 56.60
RSS 3 56.10 55.85 56.30 56.05
RSS 4 55.80 55.55 56.00 55.75
RSS 5 55.35 55.10 55.55 55.30
STR STR 5L 54.60 54.35 54.80 54.55
STR 5 52.70 52.45 52.90 52.65
STR 10 52.00 51.75 52.20 51.95
STR 20 51.60 51.35 51.80 51.55
Concentrated Latex * 40.90 40.65 51.10 40.85

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác