Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14000-14100

-600

Zhejiang (East China)

14000

-300

Shanghai(East China)

14000-14100

-700

Tianjin (North China)

14100

-600

Yunnan (Southwest China)

13700-13800

-250

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14100

-650

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13000

-300

Shanghai(East China)

Thai RSS3

Shanghai(East China)

14600(with 17% VAT included)

-350

Shandong (North China)

14000 (no tax)

-150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12300-12400(with 17% VAT included)

-500

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12300-12400(with 17% VAT included)

-500

SVR3L

Hengshui (North China)

13800-14000 (no tax)

-200

Shanghai(East China)

13800-14200(with 13% VAT included)

-400

Shandong (North China)

13900 (no tax)

-150

Zhejiang (East China)

14000-14200 (with 13% VAT included)

-400

Guangdong (South China)

14300-14500 (no tax)

-50

Mong Cai Market

11800-12000

-400

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2190-2250

-20

STR20

1930-1970

-50

RSS3 Composite

1920-1980

-35

Malaysia

SMR20

1910-1950

-40

SMR20 Composite

1870-1930

-50

Indonesia

SIR20

1870-1900

-30

SIR20 Composite

1900-1920

-30

Vietnam

SVR3L

1970-2130

-10

SVR10

1820-2040

-60

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2060-2100

-45

STR20

1790-1800

-50

STR20 Composite

1820-1850

-75

Malaysia

SMR20

1790-1800

-50

SMR20 Composite

1820-1850

-75

Indonesia

SIR20

1750-1770

-50

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác