Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,500-13,600 +100
Zhejiang (East China) 13,500-13,600 +150
Shanghai(East China) 13,500 +100
Tianjin (North China) 13,500 +100
Yunnan (Southwest China) 12,900-13,000 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,500 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800-11,900 -50
Shanghai(East China) 12,600-12,700 -150
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000 (with 17% VAT included) -100
Shandong (North China) 13,400-13,500 (no tax) -100
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300 +200
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300 +200
SVR3L Hengshui (North China) 13,300-13,500 (no tax) -100
Shanghai(East China) 14,100 (with 13% VAT included) +200
Shandong (North China) 13,500 (no tax)
Zhejiang (East China) 13,800-14,000 (with 13% VAT included) -200
Guangdong (South China) 13,800-14,100 (with 13% VAT included)
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,040-2,060 +30
STR20 1,730-1,760 +25
RSS3 Composite 1,730-1,760 +25
Malaysia SMR20 1,730-1,760 +25
SMR20 Composite 1,730-1,750 +30
Indonesia SIR20 1,700-1,730 +25
SIR20 Composite 1,720-1,750 +25
Vietnam SVR3L 1,820-1,990
SVR10 1,700 (high end)
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,970-1,980
STR20 1,650-1,680 +25
STR20 Composite 1,680-1,690 +30
Malaysia SMR20 1,650-1,680 +25
SMR20 Composite 1,680-1,690 +30
Indonesia SIR20 1,620-1,630 +15
SIR20 Composite 2,040-2,060 +30

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác