Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,500-13,600
Zhejiang (East China) 13,500-13,600
Shanghai(East China) 13,500
Tianjin (North China) 13,500-13,600 +50
Yunnan (Southwest China) 13,000 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,500-13,600 +50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800-11,900
Shanghai(East China) 12,700 +50
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000 (with 17% VAT included)
Shandong (North China) 13,400-13,500 (no tax)
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300
SVR3L Hengshui (North China) 13,300-13,500 (no tax)
Shanghai(East China) 14,100 (with 13% VAT included)
Shandong (North China) 13,500 (no tax)
Zhejiang (East China) 13,800-14,000 (with 13% VAT included)
Guangdong (South China) 13,800-14,100 (with 13% VAT included)
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,040-2,060
STR20 1,730-1,780 +10
RSS3 Composite 1,750-1,780 +20
Malaysia SMR20 1,750-1,770 +15
SMR20 Composite 1,750-1,770 +20
Indonesia SIR20 1,730-1,760 +30
SIR20 Composite 1,750-1,780 +30
Vietnam SVR3L 1,800-1,990 -10
SVR10 1,700 (high end)
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,980 +5
STR20 1,650-1,680
STR20 Composite 1,680-1,690
Malaysia SMR20 1,650-1,680
SMR20 Composite 1,680-1,690
Indonesia SIR20 1,620 -5
SIR20 Composite 2,040-2,060

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác