Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14600-15000

-500

Zhejiang (East China)

14600-15000

-800

Shanghai(East China)

14600-15100

-550

Tianjin (North China)

14900-15000

-500

Yunnan (Southwest China)

14600

-500

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15000-15100

-350

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13800

-400

Shanghai(East China)

14200

-600

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15400(with 17% VAT included)

-450

Shandong (North China)

14600-14700 (no tax)

-350

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000(with 17% VAT included)

-550

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000(with 17% VAT included)

-550

SVR3L

Hengshui (North China)

14800-15000 (no tax)

Shanghai(East China)

14800-15000(with 13% VAT included)

-400

Shandong (North China)

14500 (no tax)

-350

Zhejiang (East China)

14800-15000 (with 13% VAT included)

-150

Guangdong (South China)

14600-15300 (no tax)

-200

Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2140-2200

-50

STR20

1950-1970

-60

RSS3 Composite

1950-1990

Malaysia

SMR20

1950-1960

-60

SMR20 Composite

1930-1960

-50

Indonesia

SIR20

1840-1860

-80

SIR20 Composite

1880-1890

-60

Vietnam

SVR3L

SVR10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2120

-60

STR20

1880

-80

STR20 Composite

1900-1940

-50

Malaysia

SMR20

1880

-80

SMR20 Composite

1900-1940

-50

Indonesia

SIR20

1830

-60

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác