Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 58.95 58.70 59.15 58.90
RSS 2 58.35 58.10 58.55 58.30
RSS 3 57.80 57.55 58.00 57.75
RSS 4 57.50 57.25 57.70 57.45
RSS 5 57.05 56.80 57.25 57.00
STR STR 5L 55.65 55.40 55.85 55.60
STR 5 53.75 53.50 53.95 53.70
STR 10 53.05 52.80 53.25 53.00
STR 20 52.65 52.40 52.85 52.60
Concentrated Latex * 43.40 43.15 43.60 43.35

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác