Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15100

+250

Zhejiang (East China)

15000-15100

+400

Shanghai(East China)

15000-15100

+350

Tianjin (North China)

15100

+300

Yunnan (Southwest China)

14200

+100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15100

+300

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13100-13200

+50

Shanghai(East China)

14000

+100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15600-15700 (with 17% VAT included)

+150

Shandong (North China)

14500 (no tax)

+200

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000(with 17% VAT included)

+100

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000(with 17% VAT included)

+100

SVR3L

Hengshui (North China)

14300-14400 (no tax)

+250

Shanghai(East China)

14500-15000(with 13% VAT included)

+200

Shandong (North China)

14400-14500 (no tax)

+250

Zhejiang (East China)

14600-14800(with 13% VAT included)

+150

Guangdong (South China)

15000 (with 13% VAT included)

-100

Mong Cai Market

12800-13000

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2320-2330

+10

STR20

2020-2040

+15

RSS3 Composite

2000-2020

+15

Malaysia

SMR20

1980-2010

SMR20 Composite

1980-2010

+10

Indonesia

SIR20

1930-1960

SIR20 Composite

1970-1980

+5

Vietnam

SVR3L

2150 (high end)

SVR10

2050 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2140-2160

-10

STR20

1880-1890

+5

STR20 Composite

1870-1890

+10

Malaysia

SMR20

1880-1890

+5

SMR20 Composite

1850-1860

-5

Indonesia

SIR20

1800-1820

-15

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác