Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15000-15100

-50

Zhejiang (East China)

15000

-50

Shanghai(East China)

15000

-50

Tianjin (North China)

15000

-100

Yunnan (Southwest China)

14000

-200

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15000

-100

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13000

-150

Shanghai(East China)

13800

-200

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15600 (with 17% VAT included)

-50

Shandong (North China)

14300-14400 (no tax)

-150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

-100

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

-100

SVR3L

Hengshui (North China)

14100-14300 (no tax)

-150

Shanghai(East China)

14500-14900(with 13% VAT included)

-50

Shandong (North China)

14200-14300 (no tax)

-200

Zhejiang (East China)

14500-14700(with 13% VAT included)

-100

Guangdong (South China)

14800-15000 (with 13% VAT included)

-100

Mong Cai Market

13000-13200

+200

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2300-2320

-15

STR20

2010-2030

-10

RSS3 Composite

1970-2010

-20

Malaysia

SMR20

1980-2000

-5

SMR20 Composite

1960-1980

-25

Indonesia

SIR20

1930-1960

SIR20 Composite

Vietnam

SVR3L

2150 (high end)

SVR10

2050 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2150

STR20

1870-1880

-10

STR20 Composite

1870

-10

Malaysia

SMR20

1870-1880

-10

SMR20 Composite

1870

-10

Indonesia

SIR20

1820-1830

-15

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác