Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15300-15400

+250

Zhejiang (East China)

15000-15400

+200

Shanghai(East China)

15200-15300

+150

Tianjin (North China)

15200-15300

+100

Yunnan (Southwest China)

14200-14300

+100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15200-15300

+100

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13100-13200

+50

Shanghai(East China)

13900

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15800-16000 (with 17% VAT included)

+250

Shandong (North China)

14400-14500 (no tax)

+100

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000-13300(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000-13300(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14400 (no tax)

+100

Shanghai(East China)

15200-15400(with 13% VAT included)

+200

Shandong (North China)

14300-14400 (no tax)

Zhejiang (East China)

15300-15400(with 13% VAT included)

+200

Guangdong (South China)

14800-15200 (with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12900-13100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2300-2320

STR20

1970-2020

+10

RSS3 Composite

1980-2010

+5

Malaysia

SMR20

1960-1990

+5

SMR20 Composite

1940-1970

-5

Indonesia

SIR20

1900-1930

SIR20 Composite

1920-1950

Vietnam

SVR3L

2140 (high end)

-10

SVR10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2120-2160

-5

STR20

1870

STR20 Composite

1870

Malaysia

SMR20

1870

SMR20 Composite

1870

Indonesia

SIR20

1820-1830

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác