Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.95 59.70 60.15 59.90
RSS 2 59.35 59.10 59.55 59.30
RSS 3 58.80 58.55 59.00 58.75
RSS 4 58.50 58.25 58.70 58.45
RSS 5 58.05 57.80 58.25 58.00
STR STR 5L 56.00 55.75 56.20 55.95
STR 20 59.95 59.70 60.15 59.90
Concentrated Latex * 40.85 40.60 41.05 40.80

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác