Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,000-15,100

+150

Zhejiang (East China)

15,000-15,100

Shanghai(East China)

15,100

+100

Tianjin (North China)

15,000-15,100

+50

Yunnan (Southwest China)

14,000

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,100

+100

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13,000

+100

Shanghai(East China)

13,800

-50

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15,400-15,500 (with 17% VAT included)

-100

Shandong (North China)

14,400 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,900-13,000(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,900-13,000(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14,000 (no tax)

Shanghai(East China)

14,800-15,300(with 13% VAT included)

+100

Shandong (North China)

14,400 (no tax)

-50

Zhejiang (East China)

15,200(with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14,700-15,000 (with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12,600-12,800

-100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2,260-2,280

STR20

1,910-1,950

-20

RSS3 Composite

1920-1950

-15

Malaysia

SMR20

1,910-1,920

-5

SMR20 Composite

1,900-1,920

Indonesia

SIR20

1,860-1,880

SIR20 Composite

1,880-1,900

Vietnam

SVR3L

2,070-2,130

SVR10

1,840-1,940

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,120-2,160

+5

STR20

1,840-1,850

STR20 Composite

1,840-1,850

Malaysia

SMR20

1,840-1,850

SMR20 Composite

1,840-1,850

Indonesia

SIR20

1,800-1,820

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác