Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14600-14700

+150

Zhejiang (East China)

14300

+50

Shanghai(East China)

14700-14800

+250

Tianjin (North China)

14700

+150

Yunnan (Southwest China)

14000

-50

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14700-14800

+200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13300

+50

Shanghai(East China)

13600-13700

Thai RSS3

Shanghai(East China)

14900-15000(with 17% VAT included)

+100

Shandong (North China)

14100-14200 (no tax)

+150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-12900(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-12900(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14000-14200 (no tax)

Shanghai(East China)

14300-14500(with 13% VAT included)

+100

Shandong (North China)

14000-14100 (no tax)

Zhejiang (East China)

14400-14600 (with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14400-14500 (no tax)

-50

Mong Cai Market

12200-12400

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2210-2270

STR20

1980-2020

-5

RSS3 Composite

1960-2010

Malaysia

SMR20

1960-1980

SMR20 Composite

1940-1960

-10

Indonesia

SIR20

1900-1930

-5

SIR20 Composite

1930-1950

Vietnam

SVR3L

2140 (high end)

-40

SVR10

2100 (high end)

+10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2100-2150

STR20

1840-1850

-5

STR20 Composite

1900-1920

-10

Malaysia

SMR20

1840-1850

-5

SMR20 Composite

1900-1920

-10

Indonesia

SIR20

1800-1820

-5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác