Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Thailand RSS 3 Dec 171.0
STR 20 Dec 160.0
Indonesia SIR 20 Dec 156.2
Malaysia SMR 20 Dec 155.0

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác