Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG)
Thailand RSS 3 Tháng 2/2015 169.0
STR 20 Tháng 2/2015 152.0
Indonesia SIR 20 Tháng 2/2015 169.4
Malaysia SMR 20 Tháng 2/2015 149.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác