HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) vừa có nghị quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2013. Theo đó, dự kiến trong tháng 6 – 7 tới, DRC sẽ trả cổ tức 20% bằng tiền.

Đây là tỷ lệ chi trả được ĐHCĐ thường niên năm 2014 của DRC diễn ra mới đây thông qua. Sau khi DRC thực hiện phương án trả cổ tức này, phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại là hơn 142 tỷ đồng.

Năm nay, DRC đặt mục tiêu đạt 3.485 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức lợi nhuận đạt được trong năm 2013 là 500 tỷ đồng.

ĐHCĐ DRC cũng đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019. Theo đó, DRC có Chủ tịch HĐQT mới là ông Nguyễn Văn Thiệu.

H.Hòe

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác