Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 60.20 59.95 60.40 60.15
RSS 2 59.60 59.35 59.80 59.55
RSS 3 59.05 58.80 59.25 59.00
RSS 4 58.75 58.50 58.95 58.70
RSS 5 58.30 58.05 58.50 58.25
STR STR 5L 55.95 55.70 56.15 55.90
STR 5 54.05 53.80 54.25 54.00
STR 10 53.35 53.10 53.55 53.30
STR 20 52.95 52.70 53.15 52.90
Concentrated Latex * 44.15 43.90 44.35 44.10

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác