Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14,900-15,000

+100

Zhejiang (East China)

14,900

Shanghai(East China)

14,900

+50

Tianjin (North China)

14,900

+100

Yunnan (Southwest China)

13,900

-50

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14,900

+50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

12,900

Shanghai(East China)

13,800

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15,700-15,800 (with 17% VAT included)

Shandong (North China)

14,300 (no tax)

+100

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,700-12,800(with 17% VAT included)

-50

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,700(with 17% VAT included)

-100

SVR3L

Hengshui (North China)

14,200-14,400 (no tax)

Shanghai(East China)

14,600-15,000(with 13% VAT included)

-150

Shandong (North China)

14,200 (no tax)

+100

Zhejiang (East China)

15,000-15,100(with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14,800-15,000 (with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12,600-12,800

-50

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2,170-2,230

-5

STR20

1,870-1,900

RSS3 Composite

1,880-1,900

-5

Malaysia

SMR20

1,860-1,890

-5

SMR20 Composite

1,860-1,880

-5

Indonesia

SIR20

1,790-1,820

-5

SIR20 Composite

1,810-1,840

-5

Vietnam

SVR3L

2,100 (high end)

SVR10

1,900 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,070-2,090

-20

STR20

1,800-1,810

-15

STR20 Composite

1,810-1,820

-10

Malaysia

SMR20

1,800

-20

SMR20 Composite

1,810-1,820

-10

Indonesia

SIR20

1,760-1,770

-15

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác