Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 3. 2014

Giao tháng 4. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

73.95

73.70

74.15

73.90

RSS 2

73.35

73.10

73.55

73.30

RSS 3

72.80

72.55

73.00

72.75

RSS 4

72.50

72.25

72.70

72.45

RSS 5

72.05

71.80

72.25

72.00

STR

STR 5L

67.30

67.05

67.50

67.25

STR 5

65.40

65.15

65.60

65.35

STR 10

64.70

64.45

64.90

64.65

STR 20

64.30

64.05

64.50

64.25

Concentrated Latex *

48.40

48.15

48.60

48.35

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác