Nông sản

Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm

Mủ cao su RSS3

28700 Bình Phước – Lộc Ninh -400

Mủ cao su RSS3

28700 Bình Dương – Bến Cát -400

Mủ cao su RSS3

28700 Kon Tum – TP.Kon Tum -400

Mủ cao su RSS3

28700 Đắk Nông – Đắk Mil -400

Mủ cao su RSS3

28700 Quảng Bình – Bố Trạch -400

Cao su SVR10

23500 Bình Phước – Lộc Ninh -300

Cao su SVR10

23500 Bình Dương – Bến Cát -300

Cao su SVR10

23500 Kon Tum – TP.Kon Tum -300

Cao su SVR10

23500 Đắk Nông – Đắk Mil -300

Cao su SVR10

23500 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR3L 28500 Bình Phước – Lộc Ninh

-300

Cao su SVR3L 28500 Bình Dương – Bến Cát

-300

Cao su SVR3L 28500 Kon Tum – TP.Kon Tum

-300

Cao su SVR3L 28500 Đắk Nông – Đắk Mil

-300

Cao su SVR3L 28500 Quảng Bình – Bố Trạch

-300

Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Phước – Lộc Ninh

-200

Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Dương – Bến Cát

-200

Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Kon Tum – TP.Kon Tum

-200

Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Nông – Đắk Mil

-200

Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Bình – Bố Trạch

-200

Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Phú Yên – Sông Hinh

-200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác