Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.15 56.90 57.35 57.10
RSS 2 56.55 56.30 56.75 56.50
RSS 3 56.00 55.75 56.20 55.95
RSS 4 55.70 55.45 55.90 55.65
RSS 5 55.25 55.00 55.45 55.20
STR STR 5L 54.50 54.25 54.70 54.45
STR 5 52.60 52.35 52.80 52.55
STR 10 51.90 51.65 52.10 51.85
STR 20 51.50 51.25 51.70 51.45
Concentrated Latex * 41.35 41.10 41.55 41.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác