Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Bình Thuận

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Phú Yên

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Thuận

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Phú Yên

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Quảng Bình

04/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác