Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Gia Lai

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Bình Phước

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Đồng Nai

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Bình Dương

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Tây Ninh

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Kon Tum

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Đắk Lắk

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Đắk Nông

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Quảng Trị

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

36300

VNĐ

Quảng Bình

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Gia Lai

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Bình Phước

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Đồng Nai

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Bình Dương

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Tây Ninh

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Kon Tum

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Đắk Lắk

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Đắk Nông

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Quảng Trị

08/04/2014

Cao su SVR10

33100

VNĐ

Quảng Bình

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Gia Lai

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Bình Phước

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Đồng Nai

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Bình Dương

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Tây Ninh

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Kon Tum

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Đắk Lắk

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Đắk Nông

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Quảng Trị

08/04/2014

Cao su SVR3L

35900

VNĐ

Quảng Bình

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Gia Lai

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Bình Phước

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Đồng Nai

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Bình Dương

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Tây Ninh

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Kon Tum

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Đắk Lắk

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Đắk Nông

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Quảng Trị

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Quảng Bình

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Bình Thuận

08/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-320

VNĐ

Phú Yên

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Gia Lai

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Bình Phước

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Đồng Nai

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Bình Dương

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Tây Ninh

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Kon Tum

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Đắk Lắk

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Đắk Nông

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Quảng Trị

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Quảng Bình

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Bình Thuận

08/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13500-13900

VNĐ

Phú Yên

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Gia Lai

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Bình Phước

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Đồng Nai

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Bình Dương

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Tây Ninh

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Kon Tum

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Đắk Lắk

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Đắk Nông

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Quảng Trị

08/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,2

YÊN

Quảng Bình

08/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác