Loại hàng/Kỳ hạn

Giá Thay đổi so với ngày 19.12.2014

Thai RSS3 (2/2015)

$1.73/kg +$0.06

Thai SRT20 (2/2015)

$1.55/kg +$0.03

Malaysia SMR20 (2/2015)

$1.48/kg  unchanged
Indonesia SIR20 (2/2015)  $0.77/lb

unchanged

Thai USS3 49.50 baht/kg

 +0.50 baht

Thai 60-percent latex (drum/ 2/2015)  $1,000/tonne

 unchanged

Thai 60-percent latex (bulk/ 2/2015) $1,100/tonne

unchanged

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác