Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,700
Zhejiang (East China) 13,700
Shanghai(East China) 13,700-13,800 +50
Tianjin (North China) 13,700
Yunnan (Southwest China) 13,300
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,700
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,300-12,400
Shanghai(East China)
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000 (with 17% VAT included)
Shandong (North China) 13,600 (no tax) +100
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 -12,500(with 17% VAT included)
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 -12,500(with 17% VAT included)
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-14,000 (no tax)
Shanghai(East China) 14,100-14,200(with 13% VAT included)
Shandong (North China) 13,700 (no tax) +100
Zhejiang (East China) 14,200-14,300 (with 13% VAT included) -100
Guangdong (South China) 14,300 -14,500 (with 13% VAT included) -50
Mong Cai Market 13,700

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,070-2,090
STR20 1,750-1,790 -5
RSS3 Composite 1,770-1,790
Malaysia SMR20 1,750-1,780 +5
SMR20 Composite 1,750-1,770
Indonesia SIR20 1,700-1,720 +5
SIR20 Composite 1,720-1,740 +5
Vietnam SVR3L 1,880-1,980 -30
SVR10 1,780 (high end) -10
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,050-2,080 -5
STR20 1,700-1,710
STR20 Composite 1,710-1,730 -10
Malaysia SMR20 1,690-1,710
SMR20 Composite 1,710-1,730 -10
Indonesia SIR20 1,700
SIR20 Composite

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác