Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.90 55.65 56.10 55.85
RSS 2 55.30 55.05 55.50 55.25
RSS 3 54.75 54.50 54.95 54.70
RSS 4 54.45 54.20 54.65 54.40
RSS 5 54.00 53.75 54.20 53.95
STR STR 5L 54.00 53.75 54.20 53.95
STR 5 52.10 51.85 52.30 52.05
STR 10 51.40 51.15 51.60 51.35
STR 20 51.00 50.75 51.20 50.95
Concentrated Latex * 40.30 40.05 40.50 40.25

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác