Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.00 68.75 69.20 68.95
RSS 2 68.40 68.15 68.60 68.35
RSS 3 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 4 67.55 67.30 67.75 67.50
RSS 5 67.10 66.85 67.30 67.05
STR STR 5L 58.15 57.90 58.35 58.10
STR 5 56.25 56.00 56.45 56.20
STR 10 55.55 55.30 55.75 55.50
STR 20 55.15 54.90 55.35 55.10
Concentrated Latex * 47.95 47.70 48.15 47.90

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác