Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.20 53.95 54.40 54.15
RSS 2 53.60 53.35 53.80 53.55
RSS 3 53.05 52.80 53.25 53.00
RSS 4 52.75 52.50 52.95 52.70
RSS 5 52.30 52.05 52.50 52.25
STR STR 5L 52.15 51.90 52.35 52.10
STR 5 50.25 50.00 50.45 50.20
STR 10 49.55 49.30 49.75 49.50
STR 20 49.15 48.90 49.35 49.10
Concentrated Latex * 39.60 39.35 39.80 39.55

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác