Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

72.70

72.45

72.90

72.65

RSS 2

72.10

71.85

72.30

72.05

RSS 3

71.55

71.30

71.75

71.50

RSS 4

71.25

71.00

71.45

71.20

RSS 5

70.80

70.55

71.00

70.75

STR

STR 5L

64.05

63.80

64.25

64.00

STR 5

62.15

61.90

62.35

62.10

STR 10

61.45

61.20

61.65

61.40

STR 20

61.05

60.80

61.25

61.00

Concentrated Latex *

47.60

47.35

47.80

47.55

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác