Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.65 54.40 54.85 54.60
RSS 2 54.05 53.80 54.25 54.00
RSS 3 53.50 53.25 53.70 53.45
RSS 4 53.20 52.95 53.40 53.15
RSS 5 52.75 52.50 52.95 52.70
STR STR 5L 52.65 52.40 52.85 52.60
STR 5 50.75 50.50 50.95 50.70
STR 10 50.05 49.80 50.25 50.00
STR 20 49.65 49.40 49.85 49.60
Concentrated Latex * 39.85 39.60 40.05 39.80

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác