Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 1. 2015 Giao tháng 2. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.30 55.05 55.50 55.25
RSS 2 54.70 54.45 54.90 54.65
RSS 3 54.15 53.90 54.35 54.10
RSS 4 53.85 53.60 54.05 53.80
RSS 5 53.40 53.15 53.60 53.35
STR STR 5L 52.15 51.90 52.35 52.10
STR 5 50.25 50.00 50.45 50.20
STR 10 49.55 49.30 49.75 49.50
STR 20 49.15 48.90 49.35 49.10
Concentrated Latex * 37.15 36.90 37.35 37.10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác